Regulamin Sklepu

1. Postanowienia Ogólne.

a. Sklep internetowy neo-clean.pl jest prowadzony przez firmę. Promotorzy Trading Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie (03-310), przy ulicy ul. Odrowąża 15, KRS 0000590334, NIP 5242754308, REGON146331264. wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000590334.

b. Regulamin skierowany jest do konsumentów oraz dla przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego.

c. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celu realizacji zamówienia jest Sprzedawca. Dane przetwarzane są zgodnie z Polityką Prywatności.

d. Administrator zobowiązuje się do dołożenia starań w celu zachowania należytego zabezpieczenia danych osobowych Klienta.

2. Definicje:

a. Sprzedawca- Firma Promotorzy Trading Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Warszawie (03-310), przy ulicy ul. Odrowąża 15, KRS 0000590334, NIP 5242754308, REGON 146331264.

b. Klient – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną – która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

c. Produkt – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

d. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.

e. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.
f. Formularz Zamówienia – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
g. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
h. Sklep Internetowy – sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym: www.neo-clean.pl

3. Usługi elektroniczne w Sklepie Internetowym.
a. W Sklepie Internetowym możecie Państwo dokonać Zamówienia korzystając z Formularza Zamówienia.
b. Aby zrealizować zamówienie należy dodać Produkt do koszyka elektronicznego, a następnie przejść do realizacji Zamówienia- (1) Wypełnić Formularz Zamówienia, (2) Po wypełnieniu formularza należy kliknąć Zamawiam.
c. W Formularzu Zamówienia należy podać dane takie jak: imię, nazwisko, adres pod który ma być dostarczone Zamówienie (ulica, numer domu, numer lokali, miasto, kod pocztowy), adres e- mail. W wypadku chęci otrzymania faktury VAT niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.
d. Aby zrealizować Zamówienie należy wybrać metodę płatności oraz dostawy z dostępnych na Stronie Internetowej oraz potwierdzić zapoznanie się z Regulaminem.

4. Sposoby płatności i dostawy dostępne na Stronie Internetowej.
a. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary: Płatności BLIK, karta płatnicza, przelew elektroniczny poprzez zewnętrzny system płatności imoje, obsługiwany przez firmę ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach.
b. Płatności należy dokonać w terminie 2 dni roboczych od złożenia zamówienia.
c. Opcje dostawy dostępne na stonie: Kurier DHL, Paczkomat.
d. Koszty dostawy: Kurier DHL – 12,99 zł ; paczkomat – 12,99 zł.
e. Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi 2 dni robocze.

5. Prawo odstąpienia od Umowy.
a. Klient ma prawo do pisemnego odstąpienia od zawieranej umowy bez podania przyczyny w terminie czternastu dni, od daty zawarcia umowy na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.) W przypadku pisemnego odstąpienia od umowy Klient zobowiązany jest do zwrotu towaru w terminie czternastu dni.
b. Zwracany Produkt należy zgłosić mailowo na adres e-mail zwrot@neo-clean.pl i po otrzymaniu mailowo potwierdzenia zwrotu (max 3 dni robocze), przesłać Produkt na adres Promotorzy Trading, 03-328 Warszawa, ul. Marywilska 34 Hala G2.
c. W przypadku skorzystania z prawa do 14-dniowego odstąpienia koszt zwrotu towaru ponosi Klient.
d. Towary sprzedawane w Sklepie są objęte gwarancją producenta.

6. Reklamacje

a. Sklep jest odpowiedzialny wobec Klienta, jeżeli sprzedany towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), gdzie wada fizyczna polega na niezgodności sprzedanego Towaru z umową sprzedaży.
b. Reklamacja z tytułu rękojmi powinna zawierać dane osoby lub podmiotu składającego reklamację (imię i nazwisko lub pełna nazwa, dane kontaktowe) jak również wskazanie przyczyny reklamacji oraz treść żądania. W celu rozpatrzenia reklamacji z tytułu rękojmi przez Sklep, Klient powinien dostarczyć reklamowany Towar wraz z dowodem zakupu tego Towaru i opisem reklamacji, do Sklepu Internetowego na adres: „Sklep Internetowy Active Neo-Clean Med, ul Marywilska 34 Hala G, 03-328 Warszawa”.
c. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez Sklep przesyłki z reklamowanym Towarem. W tym samym terminie Klient powinien zostać powiadomiony o wyniku reklamacji.
d. Sklep nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.
e. W przypadku nie uznania zasadności reklamacji, reklamowany Towar zostanie odesłany Klientowi wraz z informacją o przyczynach uznania reklamacji za niezasadną.
f. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta, wadliwy Towar zostanie niezwłocznie wymieniony na wolny od wad albo wada zostanie usunięta. Nie wpływa to na możliwość złożenia przez Klienta oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku braku możliwości wymiany Towaru, usunięcia wady Towaru lub obniżenia ceny, Klientowi zostanie zwrócona należność niezwłocznie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.